6 september 2021

Het Charter voor diversiteit en inclusie voor de cultuursector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In de loop van 2020 heeft BRUXEO, in samenwerking met het label United Stages en RAB/BKO, een werkgroep van een twintigtal instellingen uit de Brusselse cultuursector (musea, theaters, culturele centra enz.) opgericht en geleid om een collectieve denkoefening over diversiteits- en inclusiebeleid te lanceren.

De deelnemers hebben samen een Charter voor diversiteit en inclusie opgesteld. Dit charter houdt rekening met de grootste uitdagingen op het vlak van diversiteit in de cultuursector en nodigt de ondertekenende instellingen uit om na te denken en te handelen op 5 gebieden:

● het publiek,

● de programmering,

● de verschillende ruimten (fysiek en virtueel),

● de partnerschappen,

● het personeel.

Sindsdien onderzoeken de betrokken instellingen hoe ze dit charter werkelijk tot leven kunnen brengen, zodat het niet alleen maar bij een vrijblijvende verbintenis zou blijven. Het ondertekeningsproces van het charter moet nog worden geformaliseerd.

De tekst ervan vindt u hier:

Charter "Diversiteit en inclusie"

Wij, de ondertekenende culturele organisaties, erkennen dat diversiteit van het grootste belang is en verbinden ons ertoe te werken aan diversiteit en inclusie. Wij zetten ons in om

  • Na te denken over diversiteit en inclusie in verschillende domeinen, zoals gender, sociale situatie, culturele achtergrond, nationale of etnische herkomst, seksuele geaardheid, godsdienst, handicap, opleidingsniveau en leeftijd
  • Na te denken over en actie te ondernemen in de volgende vijf domeinen: publiekswerking, programmatie, plaats (fysiek en virtueel), partners, personeel
  • Een denk- en besluitvormingskader op te zetten dat gewijd is aan diversiteit en inclusie, namelijk door actieve deelname van de bestuursorganen (directie, raad van bestuur, enz.), de benoeming van een diversiteitsverantwoordelijke en/of de oprichting van een interne, diverse werkgroep naargelang de grootte van de organisatie
  • Iedereen binnen de organisatie de kans te geven aan deze discussies deel te nemen, ongeacht hun status of functie binnen de organisatie
  • Na deze interne discussie een diagnose te stellen van de situatie van de organisatie op vlak van diversiteit en inclusie en dit in de vijf hierboven vernoemde domeinen
  • Op basis van deze diagnose concrete en meetbare doelstellingen vast te stellen (kwalitatief en kwantitiatief) om de vastgestelde tekortkomingen weg te werken
  • Deze diagnose regelmatig bij te werken en de concrete doelstellingen aan te passen op basis van deze nieuwe analyse

Elke organisatie wordt ook verzocht de resultaten van de analyse en de binnen haar organisatie uitgevoerde maatregelen in haar activiteitenverslag op te nemen.

 

Is uw culturele instelling bereid zich formeel in te zetten voor diversiteit en inclusie? Wenst u deel uit te maken van de Brusselse werkgroep “inclusieve cultuur” die belast is met de operationele uitvoering van het Charter voor diversiteit en inclusie? Neem dan contact op met het label United Stages: unitedstages.belgium@gmail.com